طراحی سایت

هزینه ورودی باغ کتاب تهران رایگان است

بازدید از اکثر فضاهای باغ کتاب، عمومی و رایگان است

 

تنها بازدید از باغ علم کودک و باغ علم نوجوان نیاز به تهیه بلیت و پرداخت هزینه تعرفه را دارد

رزرو بلیت باغ علم کودک

رزرو بلیت باغ علم نوجوان

رزرو بازدید رایگان گروهی از باغ کتاب