طراحی سایت
واحد شماره تلفن
شماره تلفن واحد آموزش باغ کتاب تهران (هماهنگی رزرو و بازدید های مدارس و گروهی) ۹۶۰۴۵۷۵۹ - ۹۶۰۴۵۶۹۵ - ۹۶۰۴۵۶۹۲ 
شماره تلفن روابط عمومی باغ کتاب تهران ۹۶۰۴۵۷۰۰ - ۹۶۰۴۵۷۰۱ - ۹۶۰۴۵۷۰۲ - ۹۶۰۴۵۷۰۳ - ۹۶۰۴۵۷۰۴